05 юли 2007

Кореспонденция

ДО

Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД

Уважаеми Господа ,

Ние синдикатите от Летище Бургас , а именно САС Свободния Авиационен Синдикат, Подкрепа и КНСБ с надежда и в очакване да осъществим контакт с ръководството на фирмата в Бургас, решихме обезпокоени от мълчанието да потърсим Вас.

Ето и предисторията.

На 15.06.2007 проведохме общо събрание на ръководствата на трите синдиката-открито на което разбрахме настроенията на работещите , а това никак не ни изненада и в отговор на техните искания , писменно поискахме информация по чл.52 от КТ.

с входящ №1Б-00-1029 от 18.06.2007 .

Не получихме отговор в законоустановения срок.

Поискахме среща между нас и директора на Фрапорт "Летище Бургас" с второ писмо вх.№1Б-00-1097 от 26.06.2007.

Отново не получихме отговор.

С надежда за добро сътрудничество , както сега така и занапред , бихме желали Вие

да ни дадете информация за :

1.Средната работна заплата на летището за 2006 г.

2.Средната работна заплата на летището на временния състав през 2006г.

3.Средната работна заплата на летището до днешна дата.

4.Прогноза за средната работна заплата до края на 2007г.

5.Прогноза за увеличението на трафика за сезон 2007г.

6.Наличен постоянен състав до 10.10.2006г.

7.Колко от наличния състава е преназначен в хед офиса във Варна.

8.Колко е постоянния състав към този момент.

След като бъдем информирани относно изброените по-горе въпроси,

бихме желали да проведем среща между Вас и Нас , както с опознавателен

така и с делови характер на която ще дискутираме много важни и наболели теми.

С Уважение

Председател САС ......................

М.Иванов

Председател Подкрепа .......................

Хр.Кондов

Председател КНСБ .......................

Ж.Христов

05.07.2007г.

04 юли 2007

Общо събрание 15 юни 2007г

П Р О Т О К О Л

от

открито събрание

на

ръководствота на трите синдиката

на

Летище Бургас

Днес,15 юни 2007г. се проведе заседание на ръководствата на трите синдиката към Фрапорт ТСЕМ, АД -Летище Бургас. Поради големия интерес , много членове и от трите синдиката, присъстваха на заседанието и по тяхно настояване то премина в събрание.

За председател на събранието е избран Хр. Кондов.

За протоколчик на събранието е избрана М.Карамихалева.

Председателят на събранието предложи следния дневен ред:

1. Изпълнение на договора за пенсионно осигуряване.

2. Разглеждане на въпроса за отпуските.

Председателят на С.А.С. М.Иванов , предложи за разглеждане следните въпроси.

1.Възможността,която даде новата структура за нови длъжности и тяхното

правилно използване.

2.Изграждане на нов начин за работа по обслужване на самолети.

3.Получаване на вакуум между синдикатите и ръководството на Летище Бургас.

5.Запазване на придобивките от стария КТД.

6.Решаване на проблемите с заплащането между временни и постоянни работници.

„Перонна Механизация”- Стамат Граматиков

Основният въпрос е че РЗ е по-ниска е от миналата година. Стандартът на живот е много по-висок, а реално доходите на хората са много ниски.Най-важният въпрос е за заплащането , не трябва да си губим времето с други дебати.

”Сигурност и защита”- Сава Петков

РЗ на служителите от тази служба са много ниски,даже на постоянните служители от СЗ, са по-ниски от тези на някои временни служители на Летище

Бургас.Невъзможно е да ползваме полагаемия си отпуск.Не еднократно сме повдигали този въпрос , но не намираме отговор.

Председателят на С.А.С. М.Иванов-предложи да се върне авансовото заплащане на труд.възнаграждение.

3. „Перонна механизация”- Илиян Петков

Въпреки силния сезон на летището няма никакви месечни стимули.

”РАЛК” – Валентин Чочев

Чистата РЗ на всеки служител на летището е паднала с 1/3,а с това е паднал и социалният статус на хората. Да има реално увеличение на доходите на служителите. Предложи синдикатите да поискат среща с работодателя за разглеждане на този важен въпрос.

Служителят от „РАЛК” Вл. Томов предложи дневният ред да се конкретизира на 3 главни въпроса:

  1. Работна заплата- увеличаване на реалните доходи на служителите и връщане на авансовото плащане.
  2. Условия на труд-преразглеждане с цел подобряване.
  3. Извънреден труд-заплащане на допълнителния положен труд, както е по КТ, а не с компенсация на свободно време.

Предложението на Вл. Томов се гласува. Беше прието единодушно от всички членове.

По т.1 от дневния ред бяха направени следните изказвания и предложения:

По т.2 от дневния ред бяха направени следните из-

казвания и зададени въпроси:

1. „ХСО”-Таня Белчева

Повдигна въпроса,че всички служители от тази служба

не получават вече противоотрова/кисело мляко/,въпреки че работят на перона.

2. Служители от „Перонна Механизация” повдигнаха въпроса за работното облекло-до този момент липсва. Да се изпълнят условията за работно облекло по КТД.

3.”Перонна Механизация”-Стамат Граматиков

Повдигна въпроса за разглеждане на качеството на киселото мляко,предоставяно на служителите на перона.

По т.3 от дневния ред беше направено следното изказвание:

1.”Перонна Механизация”-Вълчев

Повдигна въпроса за подсилване на смените. Всеки вторник идват на работа,а не се заплаща като извънреден труд. Председателят на С.А.С. М. Иванов уточни, че по КТ извънредният труд е забранено да се компенсира със свободно време,а трябва да се заплаща.

След разгорещени дебати в края на събранието се взе следното

Р Е Ш Е Н И Е

До една седмица чакаме писмен отговор с предложение за среща с ръководството на ФТСЕМ по изложените по-горе въпроси.До 5 юли 2007г

решаване на всички проблеми , засегнати на това събрание и отразени в този протокол.

Синдикатите като изразител на общественното мнение , си запазват правото да предприемат всички разрешени от законите в РБългария действия , защитавайки интересите на своите членове.

Всички решения от това събрание бяха по отделно гласувани и приети с пълно болшинство.Против не ! Въздържалисе не!

Председател на събранието:.......................

/Хр.Кондов/

Председател на КНСБ: ..................

/Ж.Христов/

Председател на С.А.С .:..................

/М.Иванов/

Протоколчик .....................................

/ М.Карамихалева/

дата 15.06.2007