20 септември 2008

ПОКАНА

от синдикалните организации на КНСБ,ПОДКРЕПА и САС за

започване и водене на преговори за сключване на КТД 2008/09

Уважаеми господа ,

Във връзка с изтичане срока на действие на настоящия КТД , на основание чл.52,ал1 и 2 от КТ в качеството Ви на Работодател на работниците и служителите във “ФТСЕМ” АД , Ви отправяме настоящата покана за започване и водене на преговори.

Екипът за преговори от страна на синдикатите на територията на предприятието е :

1.Стойчо Минчев

2.Събка Янчева

3.Христо Кондов

4.Михаил Иванов

5.Председател Подкрепа летище Варна

Първото заседание предлагаме да се състои на 26.09.2008г. от 10.00 във Варна.

Готови сме да обсъдим и други дати одобрени от страните по договарянето.

За коректното водене на преговорите се нуждаем от следната информация:

1.Състояние на фирмата в момента и переспективи за развитие в близките 2/3 години.

2.Обслужени пътници на заето лице за 2007г. и очаквано за 2008г.

3.Финансов отчет за деветмесечието на 2008г.

4.Чиста продукция на заето лице за 2007г. и очаквано за 2008г.

5.Средна работна заплата за временен и постоянен състав за 2007г. и очаквано за 2008г.

6.Брой на ръководния състав спрямо изпълнителния за настоящия момент и преди влизане на концесията.

Надяваме се да получим своевременно исканата информация за водене на пълноценни преговори.

С Уважение и надежда за ползотворни преговори

КНСБ , ПОДКРЕПА и САС